Můj košík0,00 Přihlášení

KOLOS-ALCHEMIST

AUTORSKÉ UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ CÍNOVÉ VÝROBKY

Karafa „FLAŠTIČKA“ – bílá

Sklenice na likér „PANÁK“ – krakovaná

Sklenice na víno „MORAVIA“ – krakovaná

Karafa „EXCLUSIVE“

Sklenice na sekt „BOHEMIA“ – optiš

Sklenice na likér „PANÁK“ – optiš

Karafa „KARAFKA“ – optiš

Zátka na láhev „KOHOUTEK“ – cín

Zátka na láhev „KÁČA“

Kapkolapka „KAPLAP“ – světle modrá

Informace pro subjekt o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Mgr. Daniela Poljaková,
se sídlem Pod strojírnami 636/15, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 44834756, DIČ: CZ7159199905
tel: 733 137 770
email: kolos-alchemist@email.cz
web: www.kolos-alchemist.cz

Právní základ pro zpracování

▪ Smlouvy o koupi zboží (kupní smlouvy), občanský zákoník, další obecně závazné právní předpisy.
▪ Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z kupních smluv  (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů) a z obecně závazných právních předpisů.

Účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje subjektů (kupujících) za účelem řádného výkonu práv a plnění povinností, plynoucích z příslušných právních vztahů, v rozsahu práv a povinností stanovených právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a prováděcími předpisy) a kupní smlouvou.

Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, bankovní spojení (údaje o platbě kartou), v případě potřeby též adresa bydliště, evidenci závazků subjektu vůči správci.

Příjemci osobních údajů

• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
• Externí účetní správce.
• Případně též externí IT specialista a právní zástupce správce.

Zdroje osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou získávány pouze od subjektů údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu trvání vztahu dle uzavřené kupní smlouvy a po jeho skončení po dobu nutnou k vyřešení případných nevypořádaných závazků, resp. po archivační dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po skončení doby zpracování osobních údajů s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny podmínky stanovené v Nařízení GDPR a subjekt o to požádá.

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech stanovených v Nařízení GDPR omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

A zase ty cookies... :-) Aby bylo vše dle současné legislativy, musíme Vám dát vědět, že na těchto webových stránkách používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

odmítnoutnastavitpřijmout vše